1. RPSW
  2. /

Minister VWS informeert in brief aan de Kamer over ouderinitiatieven

17 februari 2019

Minister VWS informeert in brief aan de Kamer over ouderinitiatieven

Naar aanleiding van het kamerdebat op 13 december jl. over ouderinitiatieven en het SCP-rapport ‘Net als thuis’, heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, een brief naar de kamer gestuurd. In de brief informeert de minister welke acties al zijn ingezet en welke hij gaat uitvoeren op gebied van ouderinitiatieven. Voor het zomerreces informeert de minister de Kamer met een (tweede) brief over de voortgang en resultaten.

In de brief geeft de minister aan dat binnen Wmo-2015 op lokaal niveau meer maatwerk geboden kan worden dan binnen de Wlz, die meer landelijke regels kent.

Er worden een aantal acties, ter ondersteuning van wooninitiatieven, geïnitieerd in de ‘agenda-Pgb’ en  programma’s ‘Onbeperkt meedoen’ en ‘Volwaardig leven’.

Er wordt ingezet op het aanpakken van een aantal knelpunten, zoals;

  • verbetering van het Pgb door voorlichting over wooninitiatieven; eenduidige financiering tussen verschillende leveringsvormen binnen de Wlz; en meer inzicht over consequenties van het bundelen van Pgb’s;
  • met de VNG, gemeenten stimuleren bij de lokale implementatie van het VN-verdrag ook aandacht te besteden aan goede voorbeelden van wooninitiatieven en deze voorbeelden onder gemeenten te laten delen;
  • aandacht voor de woonsituatie voor mensen met een beperking, waarbij huisvesting is  één van de context-factoren is die invloed heeft op mensen met een complexe zorgvraag. Als de woonsituatie niet aansluit bij de zorgvraag van deze mensen, kan probleemgedrag worden versterkt. De relatie tussen optimale, persoonsgerichte zorg en de gebouwde omgeving wordt onderzocht om hier meer kennis over te ontwikkelen. De onderzoek-resultaten zijn naar alle waarschijnlijkheid in 2019 beschikbaar.

Vanwege het feit dat ouderinitiatieven niet voldoende van de grond komen heeft de minister drie actielijnen geformuleerd; Naast ‘Toerusting van ouders’ en ‘verduidelijking financiën’ zet de minister in op ‘versterking Zorg in Natura’ (ZIN).

Klik hier voor Brief van VWS aan de tweede Kamer van 8 februari 2019

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen