1. RPSW
  2. /

Tarieven pgb Wlz 2023

2 december 2022

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 5,99 % omhoog. Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.007 bedraagt. Ook de maximale uurbedragen die mogen worden gedeclareerd worden Voor de regeling zie het volgende document:Staatscourant 2022, 32461 Voor de tarieventabel zieTarieventabel 2023

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein. Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd. In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel. Wat wij […]

Het pgb in ouder- en wooninitiatieven in gevaar?

27 mei 2022 Bijgewerkt op 13 juli 2022

Minister Helder van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport “betekenis en waarde van het pgb”. Zij geeft aan hoe zij de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar wil houden en hoe het pgb daaraan kan bijdragen. In de brief is een thema gewijd aan de wooninitiatieven. Het […]

Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte publiceert de VNG jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht voor 2022 is nu beschikbaar. Zie: Overzicht Maatwerkvoorzieningen Onder de Wmo of Wlz in 2022

Pgb tarieven Wmo gemeente Eindhoven 2023

26 januari 2022 Bijgewerkt op 22 februari 2023

De Pgb tarieven voor 2023 voor ouderinitiatieven zijn: WMO Ondersteuning Wonen, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15B03) € 2.983,43  Wmo Ondersteuning Wonen PLUS, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15C03) € 3.729,30 Sommige bewoners hebben te maken met de uitstroomvariant: Begeleiding Zelfstandig Thuis (productcode ZTB) € 1.647,57  Bron: Nadere regeling Sociaal Domein

De hoofdregel is dat degene die beschermd is tegen COVID-19 na nauw contact (binnen 1,5 meter afstand is geweest gedurende 15 minuten) met iemand die positief is getest, verplicht in quarantaine moet gaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona. Hetzelfde geldt als er sprake is van een huisgenoot die positief is getest. Daarop zijn de volgende uitzonderingen: Iemand hoeft zich […]

Bij de totstandkoming van de Wtza (van toepassing op ouderinitiatieven die onder de Wkkgz vallen: dus niet op geheel Wmo gefinancierde initiatieven) hebben wij samen met andere belangenbehartigers gepleit om ouderinitiatieven niet vergunningplichtig te maken. Dat is niet gelukt. Bij de behandeling van de (concept) uitvoeringswetgeving hebben wij opnieuw met het Netwerk ouder(woon)initiatieven gelobbyd voor […]

Wet Zorg en dwang en Wet verplichte ggz

6 december 2020 Bijgewerkt op 9 april 2022

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te […]

Voor Bewoners die inkomsten hebben en onder de “oude” Wajong regeling vallen is het meestal voordeliger om over te stappen naar de Wajong 2010 omdat zij dan meer uitkering krijgen. De reïntegratie verplichting voor “oude” Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1-1-2021 gelijk getrokken met die van Wajong 2010. De mogelijkheid om daarvoor een aanvraag in […]

Dit betreft de definitieve handreiking dagbesteding in de Gehandicaptenzorg van 29 mei 2020. In deze versie is het vervoer naar de dagbesteding aangevuld naar aanleiding van een protocol van VWS. Het protocol voor de dagbesteding is beschikbaar via de volgende link: Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg.pdf

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen