1. RPSW
  2. /

Weblog

Op 2 april 2019 is het Position paper PGB van Per Saldo en Mantelzorg.nl uitgereikt aan de leden van de vaste kamercommissie VWS. Op 4 april was er tussen 10 en 14 uur een AO over het pgb waarin ook aan de ouderinitiatieven aandacht is besteed (pgb agenda o.a.) Klik hier voor het Position paper

Minister VWS informeert in brief aan de Kamer over ouderinitiatieven Naar aanleiding van het kamerdebat op 13 december jl. over ouderinitiatieven en het SCP-rapport ‘Net als thuis’, heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, een brief naar de kamer gestuurd. In de brief informeert de minister welke acties al zijn ingezet en welke hij gaat […]

SAMEN Samen sterk in doen, samen sterk in verbinden Uitnodiging cursus ‘een keukentafelgesprek voeren’ Hebt u wel eens gehoord van ‘het keukentafelgesprek’? Als iemand hulp bij het dagelijks leven nodig heeft, moet de gemeente daarvoor zorgen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Welke hulp precies wordt gegeven, wordt afgesproken in een ‘keukentafelgesprek’; […]

Brief Wmcz RPSW e.a. voor plenair debat Tweede Kamer per 10 september 2018

RPSW, Naar Keuze, De Grasboom, NVA, Balans, Woondroomzorg en Eigen Woonplek hebben een gezamenlijke inbreng/reactie aan/op de internetconsultatie voor het wetsontwerp ‘toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis die langdurige zorg nodig hebben‘ opgesteld. De gezamenlijke inbreng/reactie aan/op de internetconsultatie (klik op de tekst/link voor de inhoud)

Zie artikel in Trouw: Regels rondom uitkering Wajongers op de schop

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk Den Haag, 17 april 2018 Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en […]

Ouder(woon)initiatieven vragen de Tweede Kamer om Toegang van WMO – GGZ tot de WLZ. Aan de leden van de Vaste commissie VWS van de Tweede Kamer is een brief gestuurd met bijlagen namens behartigers van PGB gefinancierde ouder(woon)initiatieven, die opgericht zijn door ouders voor hun volwassen kinderen met een psychiatrische stoornis, die blijvend zijn aangewezen […]

Hierbij een beschrijving over de vertrouwenspersoon zoals dat binnen MEE wordt gehanteerd. Wat doet een vertrouwenspersoon? Een vertrouwenspersoon verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg voor cliënten/bewoners die last hebben van ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden hiervan zijn seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Maar ook andere zaken waarvan je niet weet met wie je daarover […]

Olivier heeft samen met Zorgbelang Brabant onderzoek gedaan naar werk en dagbesteding bij Olivier en zusterinitiatief Goed Wonen. Alle ouders hebben een vragenlijst ingevuld en er zijn gesprekken gevoerd met deskundigen. Op basis daarvan zijn aanbevelingen opgesteld voor Olivier en adviezen voor andere wooninitiatieven. Werk en dagbesteding bij Olivier Eindrapport

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen