RPSW is een belangenvereniging van 40 bestaande ouderinitiatieven met in totaal ca. 390 individuele leden in en rond Noord-Brabant

Wij organiseren Thema avonden voor onze leden en behartigen hun belangen naar bijvoorbeeld gemeenten en Rijk. RPSW is een vereniging van vrijwilligers. Als belangenvereniging plaatsen of werven wij geen bewoners voor de aangesloten ouderinitiatieven; dat doen de ouderinitiatieven zelf –> klik hier

Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven* die door ouders zijn opgericht om voor hun kinderen, met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld autisme) een goede woonplek te vinden. Zij willen daarmee bereiken dat nu maar ook in de toekomst goede passende zorg/begeleiding op maat wordt geboden.  Dit vanuit een gedeelde visie met andere ouders. De zorgbegeleiding wordt dan door een professioneel team in nauwe samenwerking met het initiatief verleend. De zorg wordt  gezamenlijk ingekocht op basis van pgb’s (persoonsgebonden budgetten). De rechtsvorm die wordt gekozen is een stichting of vereniging waarin ouders of andere verwanten van de bewoners, zitting hebben om regie te hebben en te houden.

definitie: artikel 3.1.4. lid 2 van het Besluit Langdurige zorg:

Als een kleinschalig wooninitiatief als bedoeld in artikel 3.1.3, eerste lid, onderdeel a, van de wet, wordt aangemerkt een woonsituatie waarbij:

  • minimaal drie en maximaal zesentwintig bewoners een persoonsgebonden budget als bedoeld in de wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet ontvangen voor zorg en hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg inkopen, en
  • de bewoners verblijven op één woonadres als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen, of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.