Op 11 oktober is er weer een Thema Avond!

Bekijk volledige agenda

Welkom

RPSW is een belangenvereniging van 40 bestaande ouderinitiatieven met in totaal circa 400 individuele leden in en rond Noord-Brabant

RPSW is het platform om ouders van bestaande of startende ouderinitiatieven te ontmoeten. RPSW heeft tot doel ervaring en deskundigheid uit te wisselen en te delen. Wij maken ons sterk naar Rijk, gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties in Brabant en omstreken om het ouderinitiatieven makkelijker te maken te starten en daarna te blijven functioneren.

RPSW plaatst zelf geen bewoners in aangesloten ouderinitiatieven. Het werven van bewoners is een taak van de ouderinitiatieven zelf. (Zie oproepen)

hero-img

Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven* die door ouders zijn opgericht om voor hun kinderen, met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld autisme) een goede woonplek met begeleiding te creëren. Zij willen daarmee bereiken dat nu, maar ook in de toekomst, goede passende zorg/begeleiding op maat wordt geboden. Dit vanuit een gedeelde visie met andere ouders. De zorg wordt gezamenlijk ingekocht op basis van pgb’s (persoonsgebonden budget) en waarbij ervoor gekozen wordt om gezamenlijk de regie over de zorg te hebben. De wijze waarop de professionele zorg wordt ingekocht verschilt per initiatief.

De rechtsvorm die wordt gekozen is een stichting of vereniging waarin ouders of andere verwanten van de bewoners, zitting hebben om regie te hebben en te houden.

Wooninitiatieven*

definitie: artikel 3.1.4. lid 2 van het Besluit Langdurige zorg:

Als een kleinschalig wooninitiatief als bedoeld in artikel 3.1.3, eerste lid, onderdeel a, van de wet, wordt aangemerkt een woonsituatie waarbij:
  • minimaal drie en maximaal zesentwintig bewoners een persoonsgebonden budget als bedoeld in de wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet ontvangen voor zorg en hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg inkopen, en
  • de bewoners verblijven op één woonadres als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen, of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Laatste nieuws van het weblog

Bij de totstandkoming van de Wtza (van toepassing op ouderinitiatieven die onder de Wkkgz vallen: dus niet op geheel Wmo gefinancierde initiatieven) hebben wij samen met andere belangenbehartigers gepleit om ouderinitiatieven niet vergunningplichtig te maken. Dat is niet gelukt. Bij de behandeling van de (concept) uitvoeringswetgeving hebben wij opnieuw met het Netwerk ouder(woon)initiatieven gelobbyd voor […]

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen