1. RPSW
 2. /

Privacybeleid

PRIVACYBELEID van de Vereniging Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW)

De vereniging RPSW verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Indien u lid wordt van de vereniging of om een andere reden persoonsgegevens aan RPSW verstrekt,stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van persoonsgegevens volgens dit privacy beleid.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Het bestuur van de Vereniging RPSW, Abcoudestraat 2, 5036CM Tilburg.
bestuur@rpsw.nl

Het bestuur is primair verantwoordelijk en bevoegd voor de uitvoering. Zij heeft het operationele beheer neergelegd bij een beheerder. Hij is bereikbaar via beheer@rpsw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging RPSW verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zelf persoonlijk lid bent en u deze gegevens aan ons hebt verstrekt (als u persoonlijk lid bent) dan wel dat het ouderinitiatief dat lid bij ons is deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en indien van toepassing: bestuursfunctie
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch of voor plaatsing op onze website bijvoorbeeld ons weblog of een andere rubriek op onze website
 • Locatiegegevens van bij ons aangesloten Ouderinitiatieven
 • Bankrekeningnummer van leden (persoonlijk lidmaatschap of van ouderinitiatief).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@rpsw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De vereniging RPSW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een ledenlijst en verwerken mutaties van individuele leden en van de ouderinitiatieven (inclusief van die van de door hen doorgegeven namen van hun bestuursleden en hun deelnemende ouders/vertegenwoordigers van bewoners
 • Indien u RPSW bestuurslid bent, wordt uw naam op de website vermeld
 • Het sturen van een contributie verzoek en controle of deze vervolgens is betaald
 • Toezenden van actuele informatie (nieuwsbrief)
 • Een bestand van alle aangesloten ouderinitiatieven met vermelding van de gegevens die bij aanmelding zijn opgevraagd zoals of bewoners een pgb vanuit Wlz of Wmo ontvangt
 • Op de website staan alle aangesloten ouderinitiatieven vermeld met een link naar hun eigen website
 • Op de pagina actueel kunnen ouderinitiatieven een oproep plaatsen als zij een open plek hebben dan wel hun wachtlijst openstellen voor aanmeldingen. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze oproep.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging RPSW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging RPSW) tussen zit.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft RPSW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging RPSW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alleen van leden worden de gegevens bewaard. Zodra een lid zijn lidmaatschap heeft beƫindigd, worden diens gegevens binnen maximaal 6 maanden verwijderd na afloop van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging RPSW verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging RPSW gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken wanneer de gebruiker van de website daar niet expliciet toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@rpsw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Indien dit niet leidt tot een voor u passende oplossing dan hebt u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging RPSW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@rpsw.nl

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden aangepast. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Eindhoven, 2 november 2021

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen