Weblog

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein. Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd. In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel. Wat wij zorgelijk vinden, is de toonzetting over ouderinitiatieven. In...

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 5,99 % omhoog. Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.007 bedraagt. Ook de maximale uurbedragen die mogen worden gedeclareerd worden€ 72,39 per uur voor Individuele begeleiding € 66,64 per dagdeel voor Begeleiding groep (dagbesteding) € 22,98 informele zorgVoor de regeling zie het volgende document: Staatscourant 2022, 32461 Voor de tarieventabel zie Tarieventabel 2023

Het pgb in ouder- en wooninitiatieven in gevaar?

27-05-2022Bijgewerkt op 13-07-2022

Minister Helder van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport “betekenis en waarde van het pgb”. Zij geeft aan hoe zij de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar wil houden en hoe het pgb daaraan kan bijdragen. In de brief is een thema gewijd aan de wooninitiatieven. Het streven van het kabinet is dat “wooninitiatieven...

Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte publiceert de VNG jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht voor 2022 is nu beschikbaar. Zie: Overzicht Maatwerkvoorzieningen Onder de Wmo of Wlz in 2022

In de vergoedingenlijst kunt u vinden wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden. En als het vergoed wordt onder welke voorwaarden dat is toegestaan. NB Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb betaald mag...

Wet Zorg en dwang en Wet verplichte ggz

06-12-2020Bijgewerkt op 09-04-2022

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te verlenen en dwang toe te...

Bij de totstandkoming van de Wtza (van toepassing op ouderinitiatieven die onder de Wkkgz vallen: dus niet op geheel Wmo gefinancierde initiatieven) hebben wij samen met andere belangenbehartigers gepleit om ouderinitiatieven niet vergunningplichtig te maken. Dat is niet gelukt. Bij de behandeling van de (concept) uitvoeringswetgeving hebben wij opnieuw met het Netwerk ouder(woon)initiatieven gelobbyd voor ontheffing van de vergunningplicht en subsidiair...

De Pgb tarieven voor 2022 voor ouderinitiatieven zijn: WMO Ondersteuning Wonen, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15B03) € 2.860,71 Wmo Ondersteuning Wonen PLUS, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15C03) € 3.575,89 Sommige bewoners hebben te maken met de uitstroomvariant: Ondersteuning Zelfstandig Leven – Plus (productcode 10A60) € 1.562,99 Bron: pgb tarieven Eindhoven 2022

Booster vaccinatie COVID-19 Een booster is een oppepper van de basisvaccinatie van één (in het geval van Janssen) of twee prikken bij mensen bij wie de basisvaccinatie voldoende werkt. Een booster kan worden gegeven als de laatste vaccinatie langer dan 6 maanden geleden is gegeven. In vervolg op het nieuwsbericht over de booster vaccinatie voor bewoners zorginstellingen (term waar ouder- en wooninitiatieven...

De hoofdregel is dat degene die beschermd is tegen COVID-19 na nauw contact (binnen 1,5 meter afstand is geweest gedurende 15 minuten) met iemand die positief is getest, verplicht in quarantaine moet gaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona. Hetzelfde geldt als er sprake is van een huisgenoot die positief is getest. Daarop zijn de volgende uitzonderingen: Iemand hoeft zich niet meteen te laten testen of in quarantaine...

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen