1. RPSW
  2. /

Raadsvoorstel afschaffing specifieke pgb budgetten voor bewoners van ouderinitiatieven in de regio Eindhoven van de baan.

21 november 2022 Bijgewerkt op 15 maart 2023

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein.

Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd.

In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel.

Wat wij zorgelijk vinden, is de toonzetting over ouderinitiatieven. In plaats van de waarden te onderkennen van ouderinitiatieven worden zij in een kwaad daglicht geplaatst. Ook is er druk op bewoners om te kiezen voor ZIN(Zorg in Natura).

PGB is toch minder kostbaar en borgt de kwaliteit van zorg. Het pgb gaat uit van eigen regie en keuzes.

In 2018 zijn de “producten” voor ouderinitiatieven ingevoerd. De producten zijn in nauwe samenwerking met ons tot stand gekomen mede op basis van een aantal onderzoeken die zijn uitgevoerd. Toen is ook de afspraak gemaakt dat wij de producten gezamenlijk zouden evalueren. Deze afspraak is niet nagekomen.

In de regiovisie beschermd wonen staat de zin “We werken voor (en met) ouderinitiatieven toe naar aansluiting op de indeling en tarifering van het nieuwe landschap Beschermd wonen”.

Noch wij noch onze leden(ouderinitiatieven) zijn betrokken bij de uitwerking van de visie. In de frase staat ook niet dat de producten zouden worden afgeschaft. Dus dit besluit is daar geen logisch vervolg op.

De argumenten voor afschaffing van de producten zijn niet steekhoudend en geven ook niet aan waarom de argumenten die in 2018 golden voor de invoering nu niet worden betrokken. Onduidelijk is wat de consequenties voor onze bewoners zijn. Dat die negatief zijn schemert door bij de vermelding van de knelpunten.

Duidelijk is wel dat het aantal uren dat gemiddeld aan de nieuwe algemene producten voor beschermd wonen (beschermd thuis 1 en 2) een ander gemiddeld aantal uren zorg ( 8 resp. 10 uur) betekenen dan de huidige “producten” (12 resp. 15 uur) op pgb basis. Eerder is door ons toegezegd dat wij bij de evaluatie van die producten betrokken zouden worden.

De consequentie is dat er minder uren zorg door bewoners met een Wmo budget kan worden ingekocht en dat dit bestaande ouderinitiatieven in problemen brengt. De toegang van nieuwe bewoners met een Wmo indicatie zal moeilijker worden en het is ook een ontmoediging om een nieuw ouderinitiatief te starten.

 

Update 06-12-2022

 

In vervolg op onze brief aan de gemeenteraad van Eindhoven hebben ook

Per Saldo en de Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven en de ouderinitiatieven De Bastide, Woondroom Veldhoven en JOVO de raad schriftelijk laten weten dat zij ons en hetgeen in onze brief staat ondersteunen.

Op 22 november 2022 tijdens de meningsvormende vergadering is besloten om op 29 november een amendement in te dienen.

Op 29 november jl. is het amendement: Ouderinitiatief de aandacht die het verdient unaniem aangenomen wat betekent dat de producten voor ouderinitiatieven in de Verordening niet zijn verwijderd en nog in de Verordening blijven staan.

Wethouder Toub van Eindhoven heeft gezegd dat ouderinitiatieven van belang zijn en dat er met ouderinitiatieven en de Cliëntenraad gesproken zal worden.

In de gemeenteraad van Veldhoven zijn diezelfde avond ook vragen gesteld naar aanleiding van krantenartikelen die hierover in het Eindhovens Dagblad zijn verschenen. Ook daar gaf de wethouder aan zich in te willen zetten voor het voortbestaan van ouderinitiatieven.

Wethouder Toub heeft een bezoek gebracht aan De Bastide en was lovend over het initiatief. Met de wethouders van de betrokken gemeenten in de regio is ook contact opgenomen door de individuele ouderinitiatieven. De wethouders zijn in het afgelopen jaar gekozen en net met hun taak begonnen: ouderinitiatieven zijn nog onbekend. Door onze actie staan ouderinitiatieven weer op de kaart!

Wij zijn de gemeenteraadsleden dankbaar dat zij zich hebben ingezet en wij hopen op een gunstig resultaat van de gesprekken die nog volgen.

Wat zorgelijk is dat het pgb steeds meer wordt ontmoedigd. Bij herindicatie wordt steeds opnieuw de pgb vaardigheid getest. De indicaties zijn van korte duur omdat men uitgaat van “herstel”. Dat er een groep mensen in de Wmo zal blijven die een indicatie beschermd wonen nodig heeft, lijkt men niet te willen aanvaarden door de voortdurende focus op:

“het voorkomen van instroom in Beschermd wonen, het afschalen van ondersteuning Beschermd wonen naar lichtere vormen en het stimuleren van (duurzame) uitstroom van cliënten uit Beschermd wonen (regiovisie beschermd wonen).”

In het Raadsvoorstel Reserve Beschermd Wonen en Innovatie dat op 20 december 2022 als hamerstuk( punt 6.2) is geagendeerd staat als kanttekening o.a.:
In feite krijgt de gemeente voldoende middelen vanuit het Rijk, maar ontstaat doordat de extra middelen elders in de begroting van het Sociaal Domein worden benut een tekort op het taakveld Beschermd Wonen.

 

Update 28-12-2022

 

 

Hierbij het bericht dat in de Nieuwsbrief van het Platform VG staat en waar ook nog eens expliciet wordt vermeld dat er brede steun is voor handhaving van de tarieven voor ouderinitiatieven.
Ernstig bezwaar tegen schrappen ouderinitiatieven (platformvgzuidoostbrabant.nl)

 

Update 15-3-2023

 

 

Wij hebben van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven een brief ontvangen waarin het college excuses aanbiedt voor de onduidelijke communicatie en de daardoor ontstane onrust en het verkeerde beeld dat er gebrek aan waardering zou zijn voor ouderinitiatieven.

De 15 regionale wethouders hebben besloten dat zij geen wijziging willen in de producten ouderinitiatieven in de periode 2023-2026. In 2025 willen zij bekijken of er veranderingen nodig zijn in het totale “landschap” Beschermd Wonen.

Wij aanvaarden de excuses en zijn heel blij voor de erkenning van het belang van ouderinitiatieven. Dat regio breed door de wethouders is gekozen om geen verandering aan te brengen, waarderen wij zeer.

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen