1. RPSW
 2. /

Kwaliteit van de ouderinitiatieven

21 februari 2023 Bijgewerkt op 10 juli 2024

Op 8 februari 2023 stond het thema kwaliteit van ouderinitiatieven centraal.

Het ouderinitiatief (meestal als hoofaannemer) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Het doel van dit thema is bewustwording van wat kwaliteit is, welke criteria/eisen worden daar aan gesteld en hoe kun je dat in relatie tot gedrag/cultuur meten. Kwaliteit hangt samen met de regie over de zorg en afspraken over de verantwoording door de zorgaanbieder/onderaannemer (Plan-Do-Check-Act cyclus).

Initiatieven die Wmo zorg leveren moeten voldoen aan de criteria die de gemeente stelt en zijn onderworpen aan het toezicht van de gemeente. Zie VNG kwaliteitseisen

Ouderinitiatieven, die Wlz zorg leveren zijn onderworpen aan het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ). Zie hiervoor het toetsingskader dat wordt gehanteerd.

In het verlengde daarvan wordt gelet op:

 • zorgplannen op orde
 • klachtenregeling inclusief aansluiting op een geschillencommissie
 • medezeggenschap: NB op de verplichting vanuit de Wmcz(Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) om een medezeggenschapsraad in te stellen is een uitzondering gemaakt voor een wooninitiatief waarvan de zorg uitsluitend wordt bekostigd uit een persoonsgebonden budget, indien de meerderheid van de zeggenschap in het bestuur van die instelling is belegd bij de cliënten die in die instelling verblijven of hun wettelijke vertegenwoordigers of bloed- of aanverwanten.
 • afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer
 • samenwerkingsafspraken met ketenpartners
 • personeelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid i.r.t. de doelgroep
 • gedragscode
 • opleidingsplan
 • kwaliteitssysteem
 • uitsluitingscriteria cliënten
 • melding incidenten cliënten
 • toets bekwaamheid medewerkers van voorbehouden en risicovolle handelingen
 • beleid vrijheid beperkende maatregelen
 • medicatiebeleid
 • meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Enkele jaren geleden heeft Wim Beckers voor RPSW een notitie geschreven over toetsing en kwaliteit in wooninitiatieven. In die notitie worden bovengenoemde punten verder uitgewerkt.

Verdere achtergrondinformatie:

Handreiking kwaliteit ouderinitiatieven
IGJ kader goed bestuur
Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028
Toolkit wonen
Per Saldo: kwaliteitseisen IGJ
Toetsingskader
IGJ gehandicaptenzorg
Kwaliteitscheck Wtza
Kwaliteitskader woonzorg in langdurige ggz 2024-2027

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen