1. RPSW
 2. /

Kwaliteitszorg

14 juni 2016

Eerder publiceerden wij een nieuwsbrief over kwaliteitszorg. Ter aanvulling hierop het volgende; In de kamerbrief van 10 juni jl.van staatssecretaris Van Rijn voorhangbrief experimenten persoonsvolgende bekostiging staat het volgende over de Wlz:

Vanaf 1 januari 2016 benadert de IGZ, gefaciliteerd door het CIBG, elke zorgaanbieder die zich voor het eerst inschrijft in het handelsregister met het verzoek om via de website www.nieuwezorgaanbieders.nl  een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heeft een tweeledig doel: Op genoemde website staat een checklist alvorens de vragenlijst in te vullen met onderwerpen die geregeld moeten zijn m.b.t. de kwaliteit van de zorg. de IGZ van informatie voorzien voor een adequate risico-inschatting en de nieuwe zorgaanbieders bewust maken van de wettelijke eisen waaraan zij bij de start van de zorgverlening moeten voldoen.

Op genoemde website staat een checklist alvorens de vragenlijst in te vullen met onderwerpen die geregeld moeten zijn m.b.t. de kwaliteit van de zorg.

 • Aanwezigheid van een format voor zorgdossiers
 • Of voorbehouden en risicovolle handelingen plaatsvinden
 • Aanwezigheid van een klachtenregeling
 • Bekendheid met de Wmg-eisen (administreren, declareren, registreren, aanleveren van informatie)

Extra voor instellingen:

 • Of instelling op basis van PGB wordt gefinancierd
 • Of er andere uitvoeringslocaties zijn, naast de in het handelsregister geregistreerde vestigingen, adresgegevens daarvan
 • De vormen van zorg die worden verleend
 • De doelgroep waarop de instelling zich richt
 • Aanwezigheid van schriftelijk vastgelegd beleid waarmee cliënten (op basis van hun problematiek) worden uitgesloten
 • Of sprake is van inzet van ZZP-ers of onderaannemers, KvK-nummers hiervan, aanwezigheid van schriftelijke afspraken over kwaliteit van zorg met onderaannemer(s)
 • Personeelsoverzicht met diplomering
 • Aanwezigheid van een kwaliteitssysteem
 • Indien bij de instelling BIG-geregistreerden werkzaam zijn, aanwezigheid van op schrift gesteld en kenbaar gemaakt beleid t.a.v. toetsing van de bekwaamheid van medewerkers voor voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Aanwezigheid van schriftelijk vastgelegd beleid met betrekking tot vrijheidsbeperking
 • Aanwezigheid van schriftelijk vastgelegd beleid met betrekking tot meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling
 • Aanwezigheid van schriftelijke procedure voor het (intern) melden van incidenten

Extra voor WLZ-instellingen en Zvw-instellingen:

 • Aanwezigheid van schriftelijk vastgelegd medicatiebeleid
 • Aanwezigheid van schriftelijk vastgelegd beleid voor de inrichting van cliëntmedezeggenschap
 • Verwachte capaciteit (aantallen cliënten per maand)

Extra voor WLZ-instellingen:

 • ‘Hoogste’ zorgzwaarte van de cliënten
 • Aanwezigheid van een format voor het zorgplan

U moet deze zaken op orde brengen alvorens u tot uitvoeren van de zorg over kunt gaan.

Afhankelijk van het type zorg, bezoekt de IGZ nieuwe zorginstellingen binnen 4 weken tot 6 maanden na de start. Zorgaanbieders die zorg leveren waaraan hoge risico’s zijn verbonden, worden binnen 4 weken na de start van de zorgverlening bezocht.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen