1. RPSW
  2. /

Wet Zorg en dwang en Wet verplichte ggz

6 december 2020 Bijgewerkt op 9 april 2022

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te verlenen en dwang toe te passen. Er zijn stappenplannen voor ontwikkeld. 2020 zal een overgangsjaar zijn. Meer informatie zie www.dwangindezorg.nl Stappen plan zie: StappenplanWetzorgendwang.pdf

Voor de brochure voor ouderinitiatieven over de wet zorg en dwang zie: 20191223-BrochureWetzorgendwangvoorouderinitiatieven.pdf

Per 1 januari 2020 wordt de Wet zorg en dwang van toepassing voor mensen met een verstandelijke beperking. 2020 wordt een overgangsjaar. De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft besloten om de wet nog niet volledig uit te voeren. De invoering kost de gehandicaptensector € 88 miljoen. Zie Wet-zorg-en-dwang-88-miljoen-euro-aan-extra-administratieve-lasten

Cliëntenvertrouwenspersonen hebben tot taak om bewoners of hun vertegenwoordiger op diens verzoek advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg. De zorgkantoren VGZ en CZ hebben met Zorgbelang een contract afgesloten om de rol van cliëntenvertrouwenspersoon te vervullen. De kosten komen derhalve voor rekening van het zorgkantoor. Zie Zorgbelang-cvp.pdf

Uitvoerbaarheid Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ

Er worden twee wetsvoorstellen voorbereid, om de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wet zorg en dwang (Wzd) op onderdelen te verbeteren. Het streven van het kabinet is om vóór het zomerreces een spoedreparatiewetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het spoedreparatiewetsvoorstel bevat een beperkt aantal concrete punten die breed worden gedragen door alle ketenpartijen, die de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd verbeteren en relatief snel kunnen worden gewijzigd. Het tweede wetsvoorstel ter verdere aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd zal punten bevatten die meer uitwerking behoeven.

Het streven is om dit tweede wetsvoorstel rond de jaarwisseling aan de Kamer aan te bieden. Zie: brieven_regering

Update 30-03-2020

De Wet zorg en dwang tijdens de corona crisis Voor informatie over hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot het corona virus zie www.dwangindezorg.nl/wzd/wzd-en-coronacrisis 

Update 06-12-2020

Klachtenregeling en klachtencommissie Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden, als opvolger van de Wet BOPZ. 2020 is een overgangsjaar en vanaf 1 januari 2021 dienen ouderinitiatieven (als zorgaanbieder/-verlener)  een Wzd-klachtenregeling en Wzd-klachtencommissie te bieden aan hun bewoners. Het mogelijk is om een Wzd-klachtencommissie,, bijvoorbeeld via het Klachtenportaal Zorg, te laten regelen in combinatie met de verplichte aansluiting bij een onafhankelijke -door de Ministere van VWS erkende- geschillencommissie op basis van de Wkkgz. Dan is er sprake van één loket voor alle klachten/geschillen(een door VWS erkende klachten en geschillencommissie op basis van de Wkkgz en klachtencommissie Wmo).

Update 05-05-2021

Aanpassing wetgeving

Voor een betere uitvoering van deze wetten zijn er een aantal reparaties uitgevoerd/voorgesteld:

Medische verklaring Wet zorg en dwang: De minister heeft besloten dat de kosten voor een medische verklaring door een ter zake kundige-arts ten behoeve van de afgifte van een rechterlijke machtiging voor gedwongen opname of een inbewaringstelling in een instelling op grond van de Wzd, vergoed kunnen worden vanuit de Ziekteverzekeringswet.

Wijziging van de Wet verplichte GGZ èn de Wet zorg en dwang. Met de voorgestelde wijzigingen wordt bepaald dat bij het opstellen van het zorgplan wordt vastgesteld wanneer en bij welke vormen van onvrijwillige zorg, de zorgverantwoordelijke in moet stemmen voor het verlenen van die zorg. De Wzd-functionaris beoordeelt, als onafhankelijk toetser, de zorgvuldigheid van deze afspraken. Daarnaast wordt met deze beoogde wijzigingen bepaald dat bij het opstellen van het zorgplan met cliënt en vertegenwoordiger wordt besproken wanneer zij geïnformeerd worden als de onvrijwillige zorg daadwerkelijk wordt toegepast. Zie voorstel wetswijziging

Update 28-06-2021

In de Tweede Kamer is de reparatiewet aangenomen met een aantal technische verbeteringen die op 1 januari 2022 in werking treedt. Het doel van de wet is om de uitvoerbaarheid te vergroten. Behandeling in de Eerste Kamer volgt nog. Minister Van Ark heeft de Tweede Kamer bovendien toegezegd met de veldpartijen te bespreken of een onderscheid gemaakt kan worden tussen lichtere en zwaardere vormen van onvrijwillige zorg, zodat het stappenplan niet altijd integraal moet worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie: tweede-kamer-stemt-in-met-reparatiewetsvoorstel verbetering uitvoerbaarheid

De Minister van VWS heeft naar aanleiding van het kostenonderzoek dat de NZa heeft uitgevoerd een bedrag van € 102,6 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor zorginstellingen om de kosten die de wet met zich meebrengt te vergoeden. Onduidelijk is of dit alleen geldt voor Zorg in Natura gecontracteerde zorg of dat ook de pgb’s daarbij worden betrokken. Zie: Reactie Minister op Kostenonderzoek

Update 14-09-2021

Nieuwe Handreiking Reparatiewet VGN heeft een handreiking bij de Reparatiewet gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Het gaat om de wettekst van juli 2021 n.a.v. wijzigingen in de regelgeving Handreiking

Update 09-04-2022

Factsheet opname en verblijf in de Wzd De vier verschillende titels waaronder een cliënt kan worden opgenomen in een zorginstelling op een rij. Zie: Factsheet Opname en verblijf in de Wet zorg en dwang

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen