1. RPSW
  2. /

Weblog

Bij de totstandkoming van de Wtza (van toepassing op ouderinitiatieven die onder de Wkkgz vallen: dus niet op geheel Wmo gefinancierde initiatieven) hebben wij samen met andere belangenbehartigers gepleit om ouderinitiatieven niet vergunningplichtig te maken. Dat is niet gelukt. Bij de behandeling van de (concept) uitvoeringswetgeving hebben wij opnieuw met het Netwerk ouder(woon)initiatieven gelobbyd voor […]

in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre. Aan bod komen onderwerpen als Voor wie is het bestemd Deze avond is allereerst bestemd voor ouderinitiatieven die startend of net een paar jaar lopend zijn. Maar ook ouders van langer bestaande ouderinitiatieven zijn van harte welkom omdat de onderwerpen ook voor hun initiatieven […]

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein. Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd. In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel. Wat wij […]

Pgb tarieven Wmo gemeente Eindhoven 2023

26 januari 2022 Bijgewerkt op 22 februari 2023

De Pgb tarieven voor 2023 voor ouderinitiatieven zijn: WMO Ondersteuning Wonen, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15B03) € 2.983,43  Wmo Ondersteuning Wonen PLUS, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15C03) € 3.729,30 Sommige bewoners hebben te maken met de uitstroomvariant: Begeleiding Zelfstandig Thuis (productcode ZTB) € 1.647,57  Bron: Nadere regeling Sociaal Domein

Op 8 februari 2023 stond het thema kwaliteit van ouderinitiatieven centraal. Het ouderinitiatief (meestal als hoofaannemer) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Het doel van dit thema is bewustwording van wat kwaliteit is, welke criteria/eisen worden daar aan gesteld en hoe kun je dat in relatie tot gedrag/cultuur meten. Kwaliteit hangt samen met […]

In de Vergoedingenlijst kunt u vinden wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden. En als het vergoed wordt onder welke voorwaarden de zorg is toegestaan. NB Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent het niet dat het wel of geen zorg is […]

Tarieven pgb Wlz 2023

2 december 2022

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 5,99 % omhoog. Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.007 bedraagt. Ook de maximale uurbedragen die mogen worden gedeclareerd worden Voor de regeling zie het volgende document:Staatscourant 2022, 32461 Voor de tarieventabel zieTarieventabel 2023

Het pgb in ouder- en wooninitiatieven in gevaar?

27 mei 2022 Bijgewerkt op 13 juli 2022

Minister Helder van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport “betekenis en waarde van het pgb”. Zij geeft aan hoe zij de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar wil houden en hoe het pgb daaraan kan bijdragen. In de brief is een thema gewijd aan de wooninitiatieven. Het […]

Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte publiceert de VNG jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht voor 2022 is nu beschikbaar. Zie: Overzicht Maatwerkvoorzieningen Onder de Wmo of Wlz in 2022

Wet Zorg en dwang en Wet verplichte ggz

6 december 2020 Bijgewerkt op 9 april 2022

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te […]

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen